<                                               Inhoud                                         >


Begroting van windenergie op land.F. Udo

25 feb 2010


Het ingenieursbureau Pondera Consult heeft een rapport uitgebracht over de kosten en baten van 5 windmolens van 3 megawatt (MW) elk.De totale investering bedraagt 22 miljoen euro.

Dit komt neer op 1500 euro per MW geïnstalleerd vermogen.

De cijfers als gepresenteerd door Pondera Consult zijn enigszins gekleurd, omdat drie bijdragen in de exploitatie niet expliciet in de cijfers zijn opgenomen.

  1. 1.Het fiscale voordeel ten gevolge van de 44% Energie Investering Aftrek (IEA) bedraagt ten            

        minste11% van de totale investering.

   Hier nemen wij deze aftrek op als een bijdrage van 220 000 euro per jaar in de              

         financieringskosten.


  1. 2.De prijs voor windstroom is gegarandeerd door de regering en bedraagt ruim 10 cent    

        per kWh. De subsidie (SDE) varieert dus met de elektriciteitsprijs.

De elektriciteitsprijs op de markt wordt door Pondera Consult op 7 cent per kWh gezet,    

         terwijl in heel 2009 de prijs onder de 5 cent staat.

         De werkelijke SDE subsidie is dus aanmerkelijk hoger.

          Opm 2016: De SDE prijs voor 2016 is 2,9 cent/kWh


  1. 3.Sinds 1 jan 2010 betalen moleneigenaren de onbalansheffing van 1 cent/kWh niet            

        meer, dus nu betalen de consumenten die bijdrage.

De totale productie is 33 000 MWh per jaar.

         Het niet betalen van onbalans betekent een verborgen subsidie van in totaal 330 000    

         euro per jaar.


Rekenen wij met een hoge kWh prijs van 5 cent en maken wij de verborgen subsidies zichtbaar, dan komt het kosten/baten plaatje van Pondera er als volgt uit te zien. De getallen zijn afgerond op 1000 euro.


Lasten per jaar:

Financieringskosten zonder EIA     € 2.287 000  (rente en afschrijving)

Vast, onderhoud e.d.                      €    363 000

Netaansluiting                                 €    165 000

Grondkosten                                   €    210 000   (a)

Saldo kosten                                  € 3.025 000


Baten per jaar:

1. Elektriciteitsverkoop                € 1.320.000  (0,04 €/kWh)

2. Niet betaalde onbalans           €    330 000(0,01 €/kWh)

3. Subsidie                                  € 1.718.000

4. Voordeel EIA                           €    220 000

Saldo baten                                 € 3.586.000


Resultaat  baten minus kosten    €    561 000


(a) Grondkosten worden niet betaald in het geval dat de eigenaar van de grond tevens eigenaar             van de molen is. Nu (2015) is er discussie over die idioot hoge vergoeding.


Het totaal aan kosten voor de gemeenschap is 2,268 miljoen euro per jaar voor het laten draaien van 15 MW aan windvermogen. (De posten 2,3 en 4)

De winst voor de exploitant is precies een kwart van dat bedrag.Per Megawatt windvermogen zijn de kosten voor de gemeenschap dus 151 000 euro per jaar. De standaard molen, die nu in Nederland gebouwd wordt heeft een vermogen van 2,3 MW, dus die molen kost de gemeenschap 347 000 euro subsidie per jaar en levert de exploitant per jaar 86 000 euro winst op. Is de exploitant ook eigenaar van de grond, dan is de netto winst ver boven de ton per jaar.


Er staat nu ruim 2000 MWatt windvermogen opgesteld op het land, dus de gemeenschap betaalt aan de windenergie exploitanten in 2010 ruim 300 miljoen euro.

Gezien de plannen van de regering om 6 gigawatt windenergie op land te plaatsen zal dit dus oplopen tot 900 miljoen euro per jaar.


Opmerking 2016:

De continu lage elektriciteitsprijs maakt, dat de subsidiebedragen nu 20% hoger liggen, dan de getallen vermeld in de tekst.


Bronnen:

1. Pondera Consult,

Kosten en baten windpark op land

12 oktober 2009

Opdrachtgever Senternovem


2. SDE_Subsidie_Schatter 2010.

AgentschapNL 21 jan. 2010


Appendix 1

Wanneer molens de vereiste 2200 uren vollast per jaar niet halen, dan verhoogt de regering de subsidie, zodanig, dat ook bij 1750 uur vollast de volledige subsidie wordt uitgekeerd. De subsidie is dan gewoon 25% hoger per kWh.

Hiermee worden molens op ongunstige windlocaties financieel mogelijk gemaakt.


Appendix 2.

De oorspronkelijke begroting van Pondera ziet er als volgt uit:


Kosten per jaar

Financieringskosten           € 2.066.542

Vast, onderhoud e.d.          €    363.000

Netaansluiting                   €    165.000

Grondkosten                       €    210.000

Saldo kosten                       € 2.804.542


Baten jaarlijks

Elektriciteitsverkoop            € 2.310.000  (0,07 €/kWh)

Subsidie                              € 1.056.000

Saldo baten                        € 3.366.000


Resultaat baten minus kosten € 561.458


Deze begroting toont dus maar de helft van de werkelijke subsidies.