vorige  <                                Inhoud                                > volgende


1.  Algemeen

Leeswijzer                                             
Mijn stelling is, dat het grootschalig invoeren van wind- en zonne-energie tot averechtse resultaten zal leiden en onze stroomvoorziening instabiel zal maken.De ambitie van het energieakkoord om het aandeel “groene stroom” te laten toenemen tot 25% van de elektriciteit geproduceerd in Nederland is een brug te ver.

Een interview over deze zaken is verschenen op de website van Cafe Weltschmerz.

Het lijden van de 21e eeuw             Het groene geloof en zwaaipalen

“Een simpele berekening over de invloed van grote hoeveelheden windmolens en zonnepanelen doet inzien, dat de wereld  daar niet mee gered zal worden. Een emmer is een heel efficiënt middel om water te vervoeren, maar emmers worden toch weinig gebruikt in de regionale drinkwatervoorziening.”


Kosten en Baten van Windenergie  (Jan 2020)

De “baten” van windenergie zijn in dit schema alleen opgevoerd als illustratie van de argumenten van de windindustrie”.

“De boven ons gestelden zijn van mening, dat zij de wereld moeten redden door ons land vol te zetten met windmolens. Hiermee wordt een nieuw element in het stroomnet geïntroduceerd namelijk aanbod gestuurde elektriciteit.”


Windenergie - Een overzicht          (16 sept 2019)

“Het menselijk leven vóór de industriële revolutie was, zoals de filosoof Thomas Hobbes het beschreef: ‘eenzaam, armoedig, afschuwelijk, beestachtig en kort’.

De eeuwen zonder antropogene klimaatopwarming (voor 1800) waren eeuwen van doffe ellende, de twee eeuwen erna van ongeziene welvaart en voorspoed.”

Klimaatangst                                      De zeespiegel en het klimaatakkoord  (16 maart 2019)

De boven ons gestelden onder de bezielende leiding van Rob Jetten en Jesse Klaver zijn vastbesloten de wereld te redden door het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Afgezien van de twijfels of dat nu wel zo’n goed idee is, valt de zeespiegelstijging als argument voor dit besluit weg.”


COP24    Katowice 2018                    Wat is de verborgen agenda?  (10 dec 2018)

“Katowice gaat niet over het klimaat, maar over de omverwerping van ons huidige maatschappelijke systeem.”


Kernenergie anno 2018                   Bijdrage aan de discussie over kernenergie na Lubach. (12 nov. 2018)

Als wij op een rationele manier omgaan met het gevaar van ioniserende straling, dan kan een kerncentrale binnen vijf jaar gebouwd worden voor minder dan 2000 euro per kilowatt vermogen. In dat geval is onze stroomvoorziening helemaal CO2 vrij voor een investering van 40 miljard euro.


Elektriciteit in de 21e eeuw            Hoorzitting commissie EZ over de klimaatwet (31 okt. 2018)

Windenergie op land is met medewerking van de centrale overheidin de handen van niets ontziende projectontwikkelaars gevallen.”


Waterstof, kort                                  Waterstof als energiedrager. (11 sept. 2018)

De productiekosten van de Nederlandse elektriciteit verdubbelen door de vergroening van 27,5% ervan.


De economie van windenergie        In 2030 heeft Nederland 20 GigaWatt aan zwaaipalen. (Juni 2018)

Dit artikel maakt een schatting van de EROI van zwaaipalen in een stroomnet zoals geprojecteerd door het PBL in 2030. Dit is gedaan door eenvoudig de investering te vergelijken met de hoeveelheid en de kwaliteit van het product windstroom gedurende de levensduur van de installatie. Zwaaipalen op land hebben 36,6 jaar nodig om de investering terug te betalen.

Antwoorden van de minister            De minister onderschrijft de conclusies niet. ( 27 sept 2018)

De cijfers van de minister zijn partijdig voor de windindustrie, niet onderbouwd en ten dele zelfs aantoonbaar onwaar”           


De Energiebelasting                         Hoeveel energiebelasting betalen wij nu eigenlijk? (Maart 2018)

Zelfs als windstroom gratis was, dan zijn de kosten hoger dan voor klassieke stroom.


Groene energie deel 1                       De akkoorden van Parijs, het Energieakkoord en de Energiewende.(11 sept 2017)

Dit artikel gaat niet in op de invloed van CO2 op het klimaat, maar  gaat over de “decarbonisering” van onze stroomvoorziening waar tientallen miljarden euro’s gemeenschapsgeld mee gemoeid zijn.


Groene energie deel 2                        Het rendement van windenergie (13 sept 2017)

Sommige propagandisten van een duurzame samenleving zien zelfs een terugkeer naar het arkadië van de windmolens en de trekschuit en zij denken de wereld te redden met het verbranden van bos- en landbouwproducten als vervanging van kolen en gas”.


EROI van Zonnepanelen                    De energiebalans volgens Ferroni en Hopkirk  (2016)

“Hieruit volgt, dat de getallen van F&H ook correct zijn voor de 40 GW aan piekvermogen, dat de Duitsers in de laatste 10 jaar hebben neergelegd.  Daar ligt voor meer dan 80 miljard euro zonnepanelen op de daken, die dus netto energie kosten. Hier staat niets tegenover. Enig rekenwerk vooraf had de Duitsers 80 miljard kunnen besparen.”


Brieven aan een buurvrouw              Een conversatie over het nut van zwaaipalen en ander ongerief. (2015)
  zie http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/04/fred-udo-over-cognitieve-dissonantie/

 Je was verbaasd over mijn afwijzing van windturbines als element in ons stroomnet en je reageerde met: “Ik vind ze wel mooi.” Over smaak valt niet te twisten, maar er is meer dan smaak in het spel.”

Derde Brief                                          Zonnepanelen  (2015)

Zonnestroom is onderworpen aan dezelfde vervelende wet als wind: De natuur trekt zijn eigen plan.                                     Geen energie als de zon onder is of als het slecht weer is.

Vierde Brief                                          Klimaat + CO2   (2015)

De wereld staat in brand en terrorisme legt hele landen plat, maar 40 000 (!) mensen gaan volgende week in Parijs over het weer prate

Henk Tennekes                                    Hoe een nieuwsgierige directeur van het KNMI aan zijn eind kwam.

“Sommigen spreken over 'het stabiliseren van het klimaat'. Doodsbang ben ik voor de overmoed, de ijdelheid en de arrogantie van deze woorden. Waarom is het zo moeilijk om een beetje bescheidenheid te tonen?"


IPCC persbericht                                 Hoe de NOS omgaat met een persbericht van het IPCC. (2014)
“In een rapport dat in Yokohama in Japan is gepresenteerd, schrijven honderden wetenschappers dat de opwarming op korte termijn onomkeerbaar wordt."

2.  Inpassing windstroom

Waterstofeconomie                           Waterstof als energiedrager. (Aug. 2018)

De productiekosten van de Nederlandse elektriciteit verdubbelen door de vergroening van 31,5% ervan.


CO2 besparing in Engeland                    Een kritiek op een artikel van Thomson et al  (2016)

Een artikel in Energy Policy doet een poging om uit praktijkgegevens van het Engelse distributienet  te laten zien, dat de besparing door windenergie groter is, dan uit de officiële cijfers van DECC (Department of Energy and Climate Change) zou blijken.  Dit klinkt ongeloofwaardig en dat blijkt het ook te zijn, want bij nader inzien blijkt er veel mis met de berekening van Thomson cs.


Narrative Suir Valley                                      Talk given Jan. 20th 2016 in Clomnel (Ireland)

  “The fuel saving due to 16,2% wind in the Irish grid is 5,6%.

    “With higher wind penetration the efficiency will be less than 35%.

    “Clearly the ambition of 40% wind cannot be realised in the present grid.”


SEAI rapport 2012                                    De Ierse windstroom en de Nederlandse politiek (2015)
“Bij dezen is dus met behulp van het PlEXOS model gevalideerd, dat 25% wind in het Nederlandse stroomnet niet leidt tot de brandstofbesparing, die beloofd wordt in het energieakkoord.”

Windturbinebouw in Ierland                     Lessen voor de Nederlandse ambities (2015)
“De prestaties van het systeem in 2011 tonen duidelijk aan, dat het systeem minder CO2 uitstoot zonder de extra windmolens en zonder de E-W koppeling, maar met de nieuwe STEG-gas-centrales.”

Brandstofbesparing door wind         F.Udo, C. le Pair, K. de Groot, A. H.M. Verkooijen en C. van den Berg (2014)
“Wij combineren daartoe de theoretisch hoogste opbrengst met de gevolgen van windstroomoverschotten, inpassingverliezen  en zelfenergie. Het resultaat is, dat van de jaarlijks gegenereerde 104 PJ (104 x 1015 Joule) maximaal 39,5 PJ (38%) overblijft.”

Submission House of Commons                    Alex Henney and Fred Udo         (2012)

DOES WIND SIGNIFICANTLY REDUCE CO2 EMISSIONS IN A THERMAL SYSTEM

OR DOES THE LAW OF UNINTENDED CONSEQUENCES PLAY IN?

Curtailment in the Irish power system   (2012 )      

This analysis of the Eirgrid data shows, that wind contributions above 20% become very unpractical in a thermal grid. A wind capacity, that is built to deliver 50% of the Irish demand for electricity, will in reality only contribute 35% to the total production.

Windpower in the Irish system (2011)            Study based on the 15’ data of Eirgrid.

    It is shown, that in absence of hydro energy the CO2 production of the conventional generators increases with wind energy penetration. The data shows that the reduction of CO2 emissions is at most a few percent, if gas fired generation is used for balancing a 30% share of wind energy.


Wind als stroombron?                              Een literatuurstudie met Cees LePair en Kees de Groot (2011)
“Wil men toch inzetten op windenergie, dan zal de overheid zijn ongeduld dienen te bedwingen tot het moment, dat de techniek klaar is voor de inpassing van grote hoeveelheden aanbodgestuurde stroom.”

Besparing brandstof                                Gebaseerd op een voordracht voor de Groene Rekenkamer met als                            

                                                                    appendix een brief aan de Volkskrant                            (2009)
“Het inboeken van CO2 besparing door de geleverde windenergie te vermenigvuldigen met de specifieke CO2 uitstoot van klassieke centrales is grootschalige fraude.

Hiermee worden honderden miljoenen verdiend in de CO2 emissiehandel en in de groene stroomhandel.”                            

3. De discussie met EZ - CO2

Brief aan dhr Nijpels (okt 2013)

Gefeliciteerd met het feit, dat u voorzitter bent geworden van de commissie die gaat toezien op de uitvoering van het energieakkoord. De veertig ondertekenaren van het energieakkoord zijn vertegenwoordigd in deze commissie, maar ik hoop, dat u nog een uitbreiding van de commissie voorziet met enige mensen, die verstand hebben van elektriciteitsopwekking en -levering.

Brief aan Comm. EZ Tweede Kamer  (2014)
Hier zien wij dus twee modelstudies van hetzelfde systeem in hetzelfde jaar door hetzelfde instituut voor twee verschillende  opdrachtgevers. De uitkomsten verschillen een factor tien.
Hieruit ziet men dat modelstudies meer kunnen dan praktijkstudies, nl. de uitkomst toesnijden op het gewenste resultaat.

Hoe minister Kamp water kookt        (2014)
“Dergelijke gegevens zijn niet geschikt voor het doen van uitspraken over het rendement van de        
vervanging van fossiel door wind. Een dergelijke berekening kan alleen worden gedaan met simulaties
van een gevalideerd systeemmodel, met en zonder windenergie, zoals het eerder genoemde onderzoek
van KEMA naar de inpassing van windenergie in het Nederlandse elektriciteitssysteem.”


4. De prijs van windenergie.

De economie van windenergie        In 2030 heeft Nederland 20GigaWatt aan zwaaipalen. (Juni 2018)

Dit artikel maakt een schatting van de EROI van zwaaipalen in een stroomnet zoals geprojecteerd door het PBL in 2030. Dit is gedaan door eenvoudig de investering te vergelijken met de hoeveelheid en de kwaliteit van het product windstroom gedurende de levensduur van de installatie.


Subsidies Borssele                                   De kostendaling van wind op zee    (2016)

Na de gunning aan Shell van de exploitatie van de windterreinen voor de Zeeuwse kust is er nog al wat verwarring over de financiering van een en ander.Hoe kan het, dat Kamp in een interview zegt, dat 300 miljoen subsidie genoeg is om Borssele 3 en 4 te bedrijven, terwijl Gemini 4,2 miljard toegezegd krijgt?


Van 18 miljard naar 55 miljard                  Wind binnen en buiten het energieakkoord (2014
“EZ reserveert 18 miljard voor toekomstige exploitatiesubsidies voor 3,45 gigawatt (GW) wind op zee binnen het       
energieakkoord. Hier is 40% prijsverlaging in verwerkt.”

Kosten en baten Decisio/CPB                      Bespreking afstand turbines tot de kust. (2014)
Het rapport ontkent, dat subsidies invloed hebben op de welvaart, maar maakt wel  een voorbehoud:

“Indien de exploitant een buitenlandse partij is, hebben er wel welvaartseffecten plaats op nationale schaal”.


De prijs van windenergie                              Berekening naar aanleiding van het Gemini project (2013)
“Tot nu toe was het onduidelijk wat het Energieakkoord de stroomverbruikers en belastingbetalers gaat kosten, maar in augustus werden de totale kosten van het Gemini project – een windpark op zee – openbaar. Daarmee is een
kostenberekening van de windterreinen op zee gedaan en via de SDE+ regeling ook die van wind op land.”

Brief van de 11 plus notitie                           Brief van de groep van 11 aan min. Kamp (2013)
“In deze beide gevallen heeft de groep wind energie van het ECN cijfermateriaal aangeleverd waardoor andere instituten, die daarvan afhankelijk waren hun opdracht niet naar behoren konden vervullen.“

Brief aan ECN                                                Discussie over de bovenstaande brief  (2013)            
“Uit dit letterlijke citaat blijkt, dat de afdeling windenergie een dienstverlener is voor de windindustrie, maar dan dreigt levensgroot:       “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.”
Hoe neutraal zijn de adviezen van de afdeling windenergie aan de overheid?”

Begroting windenergie op land                   Bespreking van de officiele cijfers. (2010)

Per Megawatt windvermogen zijn de kosten voor de gemeenschap 151 000 euro per jaar. De standaard molen, die nu in Nederland gebouwd wordt heeft een vermogen van 2,3 MW, dus die molen kost de gemeenschap 347 000 euro subsidie per jaar en levert de exploitant per jaar 86 000 euro winst op.

Is de exploitant ook eigenaar van de grond, dan is de netto winst ver boven de ton per jaar.5. Het archief

De zwaaipalen van Nysted                              Het eerste artikel in 2006    
Het Nysted windmolenpark is in 2003 gebouwd en bestaat uit 72 molens van 2,3 MWatt geplaatst op 24 km2 zee ten zuiden van het Deense stadje Nysted. In totaal is hier 165.6 megawatt elektrisch vermogen geïnstalleerd.
In Nysted verwierf ik een boekje over al dat moois, maar daarin staat geen woord over trekvogels, hoewel er in    
hoogtijdagen van de trek tienduizenden van die beesten juist daar de Oostzee proberen over te komen.

Brief wind Monnickendam.                            Brief in 1996 gericht aan de windmolenvereniging Monnickendam
Een van de gevolgen van deze mentaliteit is, dat het IJsselmeer langzaam omgeven wordt door een hek van windmolens.”   De hinderlijkheid daarvan neemt af met de afstand, maar de beleving van het landschap wordt tot zeker een kilometer afstand door die dingen diepgaand beïnvloed.”


6. The English Section

      Home and Contents<                                                                                                                       >