vorige  <                                Inhoud                                > volgende


1.  Algemeen

Leeswijzer                                             
Mijn stelling is, dat het grootschalig invoeren van wind- en zonne-energie tot averechtse resultaten zal leiden en onze stroomvoorziening instabiel zal maken.De ambitie van het energieakkoord om het aandeel “groene stroom” te laten toenemen tot 25% van de elektriciteit geproduceerd in Nederland is een brug te ver.

Een interview over deze zaken is verschenen op de website van Cafe Weltschmerz.

Het lijden van de 21e eeuw                 Het groene geloof en zwaaipalen  (2014)

“Een simpele berekening over de invloed van grote hoeveelheden windmolens en zonnepanelen doet inzien, dat de wereld  daar niet mee gered zal worden. Een emmer is een heel efficiënt middel om water te vervoeren, maar emmers worden toch weinig gebruikt in de regionale drinkwatervoorziening.”


Groene Energie - 1                                       Het akkoord van Parijs, het Energieakkoord en de Energiewende (Sept 2017)

Windenergie is een essentieel onderdeel van een wereldbeeld, dat een maatschappij voorziet die zonder fossiele brandstoffen functioneert. Het ontgaat mij waarom windenergie wel- en kernenergie geen onderdeel mag zijn van dit wereldbeeld.


Groene Energie - 2                                      Het rendement van windenergie. (Sept 2017)

De rendementsverliezen in de klassieke centrales zijn zo groot, dat zij de brandstofbesparing in de klassieke centrales te niet doen.


Interview PIM                                      Een gesprek met Kees de Lange over het nut van zwaaipalen.  (juli 2017)

De conclusie is, dat zwaaipalen zonder een goede oplossing voor het opslaan van elektriciteit

de moderne samenleving niets te bieden hebben.


Brieven aan een buurvrouw               Een conversatie over het nut van zwaaipalen en ander ongerief. (2015)
  zie http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/04/fred-udo-over-cognitieve-dissonantie/

 Je was verbaasd over mijn afwijzing van windturbines als element in ons stroomnet en je reageerde met: “Ik vind ze wel mooi.” Over smaak valt niet te twisten, maar er is meer dan smaak in het spel.”

Derde brief                                          Zonnepanelen  (2015)

Zonnestroom is onderworpen aan dezelfde vervelende wet als wind: De natuur trekt zijn eigen plan. Geen energie als de zon onder is of als het slecht weer is.

EROI van Zonnepanelen                    De energiebalans volgens Ferroni en Hopkirk  (2016)

Hieruit volgt, dat de getallen van F&H ook correct zijn voor de 40 GW aan piekvermogen, dat de Duitsers in de laatste 10 jaar hebben neergelegd.  Daar ligt voor meer dan 80 miljard euro zonnepanelen op de daken, die dus netto energie kosten. Hier staat niets tegenover.

Enig rekenwerk vooraf had de Duitsers minstens 80 miljard kunnen besparen….

Vierde Brief                                          Klimaat + CO2   (2015)

De wereld staat in brand en terrorisme legt hele landen plat, maar 40 000 (!) mensen gaan volgende week in Parijs over het weer praten…

Henk Tennekes                                    Hoe een nieuwsgierige directeur van het KNMI aan zijn eind kwam. (2014)

“Sommigen spreken over 'het stabiliseren van het klimaat'. Doodsbang ben ik voor de overmoed, de ijdelheid en de arrogantie van deze woorden. Waarom is het zo moeilijk om een beetje bescheidenheid te tonen?"


IPCC persbericht                                  Hoe de NOS omgaat met een persbericht van het IPCC. (2014)
“In een rapport dat in Yokohama in Japan is gepresenteerd, schrijven honderden wetenschappers dat de opwarming op korte termijn onomkeerbaar wordt."

2.  Inpassing windstroom

CO2 besparing in Engeland                            Een kritiek op een artikel van Thomson et al  (2016)

Een artikel in Energy Policy doet een poging om uit praktijkgegevens van het Engelse distributienet  te laten zien, dat de besparing door windenergie groter is, dan uit de officiële cijfers van DECC (Department of Energy and Climate Change) zou blijken.  Dit klinkt ongeloofwaardig en dat blijkt het ook te zijn, want bij nader inzien blijkt er veel mis met de berekening van Thomson cs.


Narrative Suir Valley                                             Talk given Jan. 20th 2016 in Clomnel (Ireland)

  “The efficiency of fuel saving due to 16,2% wind in the Irish grid is 35%.

    “With higher wind penetration the efficiency will be less than 35%.

    “Clearly the ambition of 40% wind cannot be realised in the present grid.”


SEAI rapport 2012                                          De Ierse windstroom en de Nederlandse politiek (2015)
“Bij dezen is dus met behulp van het PlEXOS model gevalideerd, dat 25% wind in het Nederlandse stroomnet niet leidt tot de brandstofbesparing, die beloofd wordt in het energieakkoord.”

Windturbinebouw in Ierland                        Lessen voor de Nederlandse ambities (2015)
“De prestaties van het systeem in 2011 tonen duidelijk aan, dat het systeem minder CO2 uitstoot zonder de extra windmolens en zonder de E-W koppeling, maar met de nieuwe STEG-gas-centrales.”

Brandstofbesparing door wind         F.Udo, C. le Pair, K. de Groot, A. H.M. Verkooijen en C. van den Berg (2014)
“Wij combineren daartoe de theoretisch hoogste opbrengst met de gevolgen van windstroomoverschotten, inpassingverliezen  en zelfenergie. Het resultaat is, dat van de jaarlijks gegenereerde 104 PJ (104 x 1015 Joule) maximaal 39,5 PJ (38%) overblijft.”

Submission House of Commons                    Alex Henney and Fred Udo         (2012)

DOES WIND SIGNIFICANTLY REDUCE CO2 EMISSIONS IN A THERMAL SYSTEM

OR DOES THE LAW OF UNINTENDED CONSEQUENCES PLAY IN?

Curtailment in the Irish power system   (2012 )      

This analysis of the Eirgrid data shows, that wind contributions above 20% become very unpractical in a thermal grid. A wind capacity, that is built to deliver 50% of the Irish demand for electricity, will in reality only contribute 35% to the total production.

Windpower in the Irish system (2011)            Study based on the 15’ data of Eirgrid.

    It is shown, that in absence of hydro energy the CO2 production of the conventional generators increases with wind energy penetration. The data shows that the reduction of CO2 emissions is at most a few percent, if gas fired generation is used for balancing a 30% share of wind energy.


Wind als stroombron?                              Een literatuurstudie met Cees LePair en Kees de Groot (2011)
“Wil men toch inzetten op windenergie, dan zal de overheid zijn ongeduld dienen te bedwingen tot het moment, dat de techniek klaar is voor de inpassing van grote hoeveelheden aanbodgestuurde stroom.”

Besparing brandstof                                Gebaseerd op een voordracht voor de Groene Rekenkamer met als                            

                                                                    appendix een brief aan de Volkskrant                            (2009)
“Het inboeken van CO2 besparing door de geleverde windenergie te vermenigvuldigen met de specifieke CO2 uitstoot van klassieke centrales is grootschalige fraude.
Hiermee worden honderden miljoenen verdiend in de CO
2 emissiehandel en in de groene stroomhandel.”                            

3. De discussie met EZ - CO2

Brief aan dhr Nijpels (okt 2013)

Gefeliciteerd met het feit, dat u voorzitter bent geworden van de commissie die gaat toezien op de uitvoering van het energieakkoord. De veertig ondertekenaren van het energieakkoord zijn vertegenwoordigd in deze commissie, maar ik hoop, dat u nog een uitbreiding van de commissie voorziet met enige mensen, die verstand hebben van elektriciteitsopwekking en -levering.

Brief aan Comm. EZ Tweede Kamer  (2014)
Hier zien wij dus twee modelstudies van hetzelfde systeem in hetzelfde jaar door hetzelfde instituut voor twee verschillende  opdrachtgevers. De uitkomsten verschillen een factor tien.
Hieruit ziet men dat modelstudies meer kunnen dan praktijkstudies, nl. de uitkomst toesnijden op het gewenste resultaat.

Hoe minister Kamp water kookt        (2014)
“Dergelijke gegevens zijn niet geschikt voor het doen van uitspraken over het rendement van de        
vervanging van fossiel door wind. Een dergelijke berekening kan alleen worden gedaan met simulaties
van een gevalideerd systeemmodel, met en zonder windenergie, zoals het eerder genoemde onderzoek
van KEMA naar de inpassing van windenergie in het Nederlandse elektriciteitssysteem.”


4. De prijs van windenergie.

Subsidies Borssele                                   De kostendaling van wind op zee    (2016)

Na de gunning aan Shell van de exploitatie van de windterreinen voor de Zeeuwse kust is er nog al wat verwarring over de financiering van een en ander.Hoe kan het, dat Kamp in een interview zegt, dat 300 miljoen subsidie genoeg is om Borssele 3 en 4 te bedrijven, terwijl Gemini 4,2 miljard toegezegd krijgt?


Van 18 miljard naar 55 miljard                  Wind binnen en buiten het energieakkoord (2014
“EZ reserveert 18 miljard voor toekomstige exploitatiesubsidies voor 3,45 gigawatt (GW) wind op zee binnen het       
energieakkoord. Hier is 40% prijsverlaging in verwerkt.”

Kosten en baten Decisio/CPB                      Bespreking afstand turbines tot de kust. (2014)
Het rapport ontkent, dat subsidies invloed hebben op de welvaart, maar maakt wel  een voorbehoud:

“Indien de exploitant een buitenlandse partij is, hebben er wel welvaartseffecten plaats op nationale schaal”.


De prijs van windenergie                              Berekening naar aanleiding van het Gemini project (2013)
“Tot nu toe was het onduidelijk wat het Energieakkoord de stroomverbruikers en belastingbetalers gaat kosten, maar in augustus werden de totale kosten van het Gemini project – een windpark op zee – openbaar. Daarmee is een
kostenberekening van de windterreinen op zee gedaan en via de SDE+ regeling ook die van wind op land.”

Brief van de 11 plus notitie                           Brief van de groep van 11 aan min. Kamp (2013)
“In deze beide gevallen heeft de groep wind energie van het ECN cijfermateriaal aangeleverd waardoor andere instituten, die daarvan afhankelijk waren hun opdracht niet naar behoren konden vervullen.“

Brief aan ECN                                                Discussie over de bovenstaande brief  (2013)            
“Uit dit letterlijke citaat blijkt, dat de afdeling windenergie een dienstverlener is voor de windindustrie, maar dan dreigt levensgroot:       “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.”
Hoe neutraal zijn de adviezen van de afdeling windenergie aan de overheid?”


Begroting windenergie op land                   Bespreking van de officiele cijfers. (2010)

Per Megawatt windvermogen zijn de kosten voor de gemeenschap dus 151 000 euro per jaar. De standaard molen, die nu in Nederland gebouwd wordt heeft een vermogen van 2,3 MW, dus die molen kost de gemeenschap 347 000 euro subsidie per jaar en levert de exploitant per jaar 86 000 euro winst op.

Is de exploitant ook eigenaar van de grond, dan is de netto winst ver boven de ton per jaar.5. Het archief

De zwaaipalen van Nysted                              Het eerste artikel in 2006    
Het Nysted windmolenpark is in 2003 gebouwd en bestaat uit 72 molens van 2,3 MWatt geplaatst op 24 km2 zee ten zuiden van het Deense stadje Nysted. In totaal is hier 165.6 megawatt elektrisch vermogen geïnstalleerd.
In Nysted verwierf ik een boekje over al dat moois, maar daarin staat geen woord over trekvogels, hoewel er in    
hoogtijdagen van de trek tienduizenden van die beesten juist daar de Oostzee proberen over te komen.

Brief wind Monnickendam.                            Brief in 1996 gericht aan de windmolenvereniging Monnickendam
Een van de gevolgen van deze mentaliteit is, dat het IJsselmeer langzaam omgeven wordt door een hek van windmolens.”   De hinderlijkheid daarvan neemt af met de afstand, maar de beleving van het landschap wordt tot zeker een kilometer afstand door die dingen diepgaand beïnvloed.


6. The English Section

      Home and Contents<                                                                                                                       >