<                                               Inhoud                                           >


Van 18 miljard naar 55 miljard.


F. Udo

14 sept 2014


Inleiding.

Grootschalige opslag van elektriciteit is onmogelijk, behalve wanneer men beschikt over waterkrachtcentrales. Dit is in Nederland niet het geval, dus de levering van stroom is alleen gegarandeerd wanneer de opwekking van stroom de vraag nauwkeurig volgt. Dit betekent, dat onze stroomopwekking vraag gestuurd is. Wind- en zonne-energie zijn aanbod gestuurd.

Deze energievormen kunnen niet voldoen aan de eisen, die aan de energievoorziening van een moderne maatschappij gesteld worden en maken de traditionele installaties dus niet overbodig, maar door de subsidies en de voorkeursbehandeling van groene energie op het distributienet is de traditionele stroomvoorziening wel  onrendabel geworden.

Dit wordt ondersteund door het feit, dat de beurswaarde van alle energiebedrijven in Europa samen met 600 miljard is gedaald in 5 jaar. Dit is veroorzaakt door een investering van ongeveer 200 miljard in 100 GW windvermogen.Het is navrant te bedenken, dat pensioenfondsen veel geld hebben belegd in aandelen van energiemaatschappijen.

Het bouwen van 10,5 gigawatt wind energie capaciteit betekent het bouwen van een extra stroomopwekking naast en ten koste van een goed functionerend stroomopwekking en distributie systeem.


1. De plannen volgens het energieakkoord.

Kamp reserveert 18 miljard voor toekomstige exploitatiesubsidies voor 3,34 gigawatt (GW) wind op zee binnen het energieakkoord. Hier is 40% prijsverlaging in verwerkt.

Hoe kan het, dat het ministerie, getuige de uitspraken van de minister in twee brieven aan de “elf” ,zo zeker is, dat de subsidies voor wind op zee met 40% omlaag zullen gaan?

Hier zijn een aantal redenen voor.

1.De investeringsaftrek maakt, dat de staat 15% van de investering terugbetaalt aan grote bedrijven. Daarnaast is er nog een waaier van groene subsidies, die hier niet berekend zijn.

2.Begin 2014 heeft de regering Tennet verantwoordelijk gemaakt voor het aanleggen van de stroomaansluitingen op zee. Hiermee wordt de financiering van de stroomaansluitingen uit de projecten zelf gehaald, zodat de burger dit op zijn stroomrekening terug vindt onder het hoofd transport.

3. Dit vermindert de investering voor de winduitbater en de bijbehorende SDE betalingen met 20 tot 25 procent. Dit is een cosmetische operatie, die de prijs voor de consument niet verandert.

4.Volgens een beleidsdocument afkomstig van ECN zal de marktprijs voor stroom in de volgende 10 jaar lineair stijgen van 5,5 cent naar  8,4 cent per kilowattuur. Dit scheelt 3 cent per kilowattuur subsidie. Dit zou de exploitatie subsidie met 20 procent verminderen.

5.De SDE regeling voor wind op zee bevat een hardheidsclausule, die inhoudt, dat de vergoeding van jaar tot jaar bijgesteld kan worden.  Als het wensdenken van punt 4 niet uitkomt, dan worden de uitbetalingen gewoon aangepast.  Dit zal moeten gebeuren, want de prijzen voor elektriciteit op de spotmarkt liggen voor 2017 al beneden de 5 cent per KWh.


Geen van deze punten vermindert de prijs van wind op zee, maar hiermee  wordt op papier de 40% doelstelling makkelijk gehaald. De gebruiker heeft hier niets aan, dus voor de gebruiker blijft de rekening staan op 18 miljard plus de 40% vermindering. Dit brengt de rekening voor 15 jaar exploitatiesubsidies van 3,45 GW wind op zee op 30 miljard euro.


2. Bestaand en gepland buiten het EA.

Voordat het energieakkoord gesloten werd zijn er al concessies uitgegeven en exploitatiesubsidies gereserveerd voor 1 Gigawatt windenergie op zee.

Extrapolerend wordt het totaal dus (4,45 / 3,35) x 30 miljard = 40 miljard euro subsidie in 15 jaar.


Voor de 600 MW van Gemini is 4,3 miljard uitgetrokken. Dit bedrag is inclusief de exploitatie kosten van de aansluitingen. De exploitatie kosten voor de 1 GW op zee buiten het Energie Akkoord zijn 1,66 maal het bedrag voor Gemini. Dit komt neer op 7 miljard te betalen in 15 jaar.

Dit is een ondergrens, want er is geen rekening gehouden met de prijsdalingen, die optreden door het grootschalig aanbieden van windstroom op de stroombeurzen.

De totale exploitatiesubsidie voor 4,45GW wind op zee wordt dus tussen 37 miljard en 40 miljard in 15 jaar.


3. Wind op land.

De SDE regeling voor wind op land werkt met subsidies per geleverde kWh.

Hier gaat de berekening als volgt:

In 2023 of 2020 staat er 6 GW op land, die met 2000 vollasturen 12000 GWh per jaar leveren.

De economische waarde is 30 euro/MWh, uitgekeerd wordt 112,5 euro/MWh, dus wij betalen 82,5 euro/MWh aan energiebelasting voor de stroom uit zwaaipalen in onze achtertuin .

Totaal: 12 miljoen MWh x 82,5 euro = 1,02 miljard per jaar.

De rekening over 15 jaar bedraagt 15 miljard aan exploitatiesubsidie.


De som van de kosten genoemd onder 1,2 en 3 is ongeveer 55 miljard euro subsidie in 15 jaar.


Hierbij komen nog een paar miljard voor hoogspanningsverbindingen op land, want windturbines staan niet bij de verbruikers, maar elektriciteitscentrales wel.

Het totaal aan extra kosten voor windenergie is dus hoger dan 55 miljard euro.


Ten slotte.

De industrie weigert de SDE bijdrage te betalen met het waarschijnlijk juiste argument, dat de concurrentiepositie teveel wordt aangetast door een kunstmatig hoge stroomprijs.

Het hele bedrag nodig om windstroom op te wekken moet worden opgebracht door de 7,5 miljoen kleinverbruikers, de “huishoudens”.


Helaas zijn ook hier uitzonderingen op.

De 1 miljoen eigenaren van zonnepanelen op hun dak betalen niet mee, want door de teruglever-vergoeding  betalen zij geen energiebelasting en transportkosten, zij betalen alleen voor de netaansluiting.

Het gevolg is, dat 6,5 miljoen huishoudens zonder eigen dak of zonder het kapitaal om zonnepanelen te laten installeren opdraaien voor de lasten van windenergie.

Dit brengt de energiebelasting op 564 euro per jaarNoot

Voor geleverde stroom wordt 5 cent/kWh gerekend, maar de beurswaarde van windstroom is 3 cent/kWh.

Dit komt doordat stroom vaak wordt geleverd op momenten dat er geen vraag naar is. 

Het CPB heeft hiervoor de naam profieleffect bedacht en het effect berekend voor verschillende percentages windstroom. Zie hiervoor: www.cpb.nl  zoekterm “profieleffect”.

Dit verhoogt de rekening voor de gebruiker met 750 miljoen.


<                                               Inhoud                                           >